Winn Eiendom

Trøndelag Næringspark

Totalt 190 dekar nye næringstomter, for lager- og industrivirksomhet med tilhørende funksjoner som administrasjon og forretning.

Tomter fra ca. 3 dekar selges.

Adkomstvegen som skal betjene tomtene opparbeides av tiltakshaver. Vegen dimensjoneres for vogntog/semitrailer.

Næringsområdet er delt inn i 7 felt. Området utbygges fra Q2 2024 i takt med salg av tomter.

Reguleringsplanen for Trøndelag Næringspark godkjent juni 2023.

Det er regulert nytt kryss, bussholdeplasser og teknisk infrastruktur, inkludert overvannshåndtering og omlegging av bekk og høyspentlinje gjennom området.

Fra Trondheim er det ca. 45 minutters kjøring med ny vei. Fra Værnes flystasjon er det ca. 25 minutter og fra Tømra ca. 1 minutters kjøring.

Det er økende gjennomgangstrafikk fra Stjørdal til Østlandet. Fra Næringsparken til Oslo er det ca. 6 timer og 45 minutter; samme tid som Trondheim – Oslo.

Video

Bilder

Start video